Cửa hàng

CHƯƠNG TRÌNH BÁN HÀNG LƯU ĐỘNG

STT NGÀY TÊN CHỢ
KHU VỰC HỒ CHÍ MINH 1
1. QUẬN GÒ VẤP 
1 18/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
2 23/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
3 24/1/2019 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
4 27/2/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
5 3-1-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
6 13/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
7 28/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
8 4-3-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
9 18/4/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
10 28/4/2108 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
11 5-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
12 5-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
13 12-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
14 13/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
15 19/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
16 04/07/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Gò Vấp
Chợ Gò Vấp-quận Gò Vấp

1 16/1/ 2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạch Đà
2 17/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạch Đà
3 24/2/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạch Đà
4 27/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạch Đà
5 12-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạch Đà
6 5-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạch Đà
7 16/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạch Đà
Chợ Thạch Đà- Quận Gò Vấp

1 20/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ An Nhơn
2 21/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ An Nhơn
3 11-3-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ An Nhơn
Chợ An Nhơn- Gò Vấp

 

1 25/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Sơn Nhất - Gò Vấp
 Chợ Tân Sơn Nhất- Gò Vấp

 

1 26/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ  Căn Cứ 26 - Gò Vấp
2 16/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ  Căn Cứ 26 - Gò Vấp
Chợ Căn Cứ 26- Gò Vấp

 

1 2-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phan Văn Trị- quận gò vấp
2 9-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phan Văn Trị- quận gò vấp
Chợ Phan Văn Trị- quận gò vấp

 

1 10-3-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Xóm Mới- quận Gò Vấp
Chợ Xóm Mới- quận Gò Vấp

 

1 13-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phạm Văn Bạch- Gò Vấp
2 28-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phạm Văn Bạch- Gò Vấp
3 8-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phạm Văn Bạch- Gò Vấp
4 6-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phạm Văn Bạch- Gò Vấp
5 28-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phạm Văn Bạch- Gò Vấp
Chợ Phạm Văn Bạch- Gò Vấp

 

1 25/7/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Cầu- quận Gò Vấp
2 26/7/2018
Bán Hàng Lưu Động Chợ Cầu- quận Gò Vấp
3 31-7-2018
Bán Hàng Lưu Động Chợ Cầu- quận Gò Vấp
Chợ Cầu- quận Gò Vấp

 

1 29-03-18 Bán Hàng Lưu Động Chợ Ngọc Lục Bảo- Quận Gò Vấp
Chợ Ngọc Lục Bảo - Quận Gò Vấp

 

1 26-05-18 Bán Hàng Lưu Động Chợ Việt Hưng- Quận Gò Vấp
Chợ Việt Hưng - Quận Gò Vấp

 

2. QUẬN TÂN BÌNH
1 22-3-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Trụ - Tân Bình
2 23-3-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Trụ - Tân Bình
Chợ Tân trụ- quận Tân Bình

 

1 3-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hoàng Hoa Thám- Tân Bình
2 11-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hoàng Hoa Thám- Tân Bình
3 7-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hoàng Hoa Thám- Tân Bình
4 8-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hoàng Hoa Thám- Tân Bình
5 24-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hoàng Hoa Thám- Tân Bình
Chợ Hoàng Hoa Thám- Tân Bình

 

1 9-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Võ Thành Trang - Tân Bình
2 11-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Võ Thành Trang - Tân Bình
3 7-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Võ Thành Trang - Tân Bình
4 29-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Võ Thành Trang - Tân Bình
5 24-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Võ Thành Trang - Tân Bình
Chợ Võ Thành Trang- Quận Tân Bình

 

1 15-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Trần Văn Quang - Tân Bình
2 23-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Trần Văn Quang - Tân Bình
3 29-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Trần Văn Quang - Tân Bình
Chợ Trần Văn Quang- Quận Tân Bình

 

1 22-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Bình - Tân Bình
2 24-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Bình - Tân Bình
3 15-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Bình - Tân Bình
4 20-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Bình - Tân Bình
Chợ Tân Bình- Quận Tân Bình

 

1 24-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Trần Mai Ninh - Tân Bình
2 27-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Trần Mai Ninh - Tân Bình
Chợ Trần Mai Ninh- Quận Tân Bình

 

1 25-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phường 9 - Tân Bình
CHỢ PHƯỜNG 9 - TÂN BÌNH

 

1 26-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phường 18 - Tân Bình
2 28-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phường 18 - Tân Bình
3 15-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Phường 18 - Tân Bình
CHỢ PHƯỜNG 18 - TÂN BÌNH

 

1 6-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Bàu Cát - Tân Bình
2 21/6/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Bàu Cát - Tân Bình
3 7-1-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Bàu Cát - Tân Bình
4 18/7/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Bàu Cát - Tân Bình
Chợ Bàu Cát - Quận Tân Bình

 

1 31-07-18 Bán Hàng Lưu Động Chợ Nhất Chi Mai - Tân Bình
Chợ Nhất Chi Mai - Quận Tân Bình

 

1 03-08-18 Bán Hàng Lưu Động Chợ Bà Hoa - Tân Bình
Chợ Bà Hoa - Quận Tân Bình

 

3. QUẬN TÂN PHÚ
1 18-3-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Sơn Kỳ - Tân Phú
2 27-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Sơn Kỳ - Tân Phú
3 17-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Sơn Kỳ - Tân Phú
4 22-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Sơn Kỳ - Tân Phú
Chợ Sơn Kỳ- Quận Tân Phú

 

1 22-5-2018

Bán Hàng Lưu Động Chợ Hiệp Tân - Tân Phú

Chợ Hiệp Tân- Quận Tân Phú

 

1 23-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ 26/3n - Tân Phú
2 5-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ 26/3n - Tân Phú
Chợ 26/3 , quận Tân Phú

 

1 30-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Phú 1 - Tân Phú
2 31-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Phú 1 - Tân Phú
3 5-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Phú 1 - Tân Phú
4 19-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Phú 1 - Tân Phú
5 14-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Phú 1 - Tân Phú
CHỢ TÂN PHÚ 1 - Quận Tân phú

 

1 30-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Hương - Tân Phú
2 6-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Hương - Tân Phú
3 11-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Hương - Tân Phú
Chợ Tân Hương- quận Tân phú

 

1 01-08-18 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Phú - Tân Phú
Chợ Tân Phú - Quận Tân Phú

 

4. QUẬN 12
1 25/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ An Sương - Quận 12
2 31/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ An Sương - Quận 12
3 4-1-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ An Sương - Quận 12
4 25/7/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ An Sương - Quận 12
Chợ An Sương- Quận 12

 

1 30/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hiệp Thành - Quận 12
2 31/1/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hiệp Thành - Quận 12
3 3-7-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hiệp Thành - Quận 12
4 17/4/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hiệp Thành - Quận 12
5 16/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Hiệp Thành - Quận 12
Chợ Hiệp Thành- quận 12

 

1 2-1-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
2 2-2-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
3 25/2/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
4 20/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
5 21/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
6 7-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
7 8-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
8 20/4/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
9 29/4/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
10 10-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
11 17/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
12 16/6/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
13 20/6/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
14 7-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
15 21/7/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Thạnh Xuân - Quận 12
Chợ Thạnh Xuân - quận 12

 

1 3-1-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
2 24/3/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
3 4-5-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
4 19/4/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
5 29/4/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
6 13/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
7 17/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
8 18/5/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
9 6-8-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
10 15/6/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
11 3/7.2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
12 29/7/ 2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Lạc Quang - Quận 12
Chợ Lạc Quang- Quận 12

 

1 3-3-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
2 3-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
3 4-6-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
4 27/4/2108 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
5 5-4-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
6 21/7/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
7 22/7/2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
8 2-8-2018 Bán Hàng Lưu Động Chợ Tân Chánh Hiệp - Quận 12
Chợ Tân Chánh Hiệp- Quận 12

Hỗ trợ online

Hỗ trợ online 1 yahoo

Phone :08 3831 1276

Hỗ trợ online 2 yahoo

Phone :08 3831.1627

Tin Tức

Hỗ trợ

0914 443 089

Thống kê truy cập

  • Đang online: 5
  • Trong ngày: 130
  • Trong Tuần: 525
  • Tổng truy cập: 163149

Đăng Ký Nhận Khuyến Mãi